مسجد جامع هندوالان یکی از باشکوهترین وقدیمی ترین بناهای تاریخی ـ مذهبی و متعلق به قرون هفتم و هشتم هجری قمری می باشد.