پیامبر خدا (ص): همنشین خوب بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از همنشین بد.